Algemene voorwaarden

Klap de accordion onderdelen uit om de verschillende Secties binnen de Algemene Voorwaarden te lezen. Dit doe je door op het “/” icon te klikken.

Algemene bepalingen

1.  Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

Aflevering: de feitelijke ter beschikkingstelling van zaken, software, online producten, online cursussen en / of programmatuur door Baasin (Kamer van Koophandelnummer 88613089) aan Koper en Opdrachtgever;

Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die Baasin om een prijsopgave heeft verzocht, dan wel aan wie BIN een prijsopgave heeft verzonden of met wie BIN over de totstandkoming van een Overeenkomst onderhandelt, dan wel met wie BIN een Overeenkomst heeft gesloten. 

Koper: De persoon of entiteit die digitale producten koopt via onze website.

Digitale Producten: Alle digitale goederen en diensten die te koop worden aangeboden op onze website, waaronder maar niet beperkt tot e-boeken, software, online cursussen, en digitale downloads.

Aanbieding: het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

Opdracht: de dienstverlening of het product dat door Baasin geleverd wordt.

Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Opdrachtgever en Baasin waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst Baasin tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.

Partijen: Opdrachtgever en/of Licentienemer en/of Koper en Baasin samen.

Licentiegever: Baasin, de oorspronkelijke maker en eigenaar van de “AI Transformatie Workshop” presentatie, biedt deze onder white label licentie aan. Baasin behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en controleert de kwaliteitsen inhoudsnormen van het product.

Licentienemer: Een individu of organisatie die geïnteresseerd is in het gebruik van de “AI Transformatie Workshop” voor het geven van workshops, trainingen of seminars onder hun eigen merk, met toestemming om het materiaal aan te passen aan hun specifieke behoeften binnen de gestelde richtlijnen.

 

Normale Kantooruren: uren op maandag tot en met vrijdag – niet zijnde algemeen erkende feestdagen – van 8.00 uur tot 16.00 uur;

2. Verkoop van Digitale Producten

Artikel 1 Definities

Digitale Producten: Alle digitale goederen en diensten die te koop worden aangeboden op onze website, waaronder maar niet beperkt tot e-boeken, software, online cursussen, en digitale downloads.

Koper: De persoon of entiteit die digitale producten koopt via onze website.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van digitale producten via onze website.

 

Artikel 3 Aankoop en Levering

Na aankoop van een digitaal product ontvangt de koper een downloadlink of toegang tot het gekochte product. De koper is zelf verantwoordelijk voor het correct downloaden en/of toegang krijgen tot het product.

 

Artikel 4 Prijzen en Betaling

1. Alle prijzen zijn in euro’s en Exclusief BTW. Tenzij anders vermeld

2. Betaling dient vooraf te geschieden via de aangeboden betaalmethodes op de website voordat toegang tot het digitale product wordt verleend.

3. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen, waaronder het intrekken van een betaling of het mislukken van een betaling, behoudt Baasin zich het recht voor om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De verplichting van de Opdrachtgever om te betalen blijft onverminderd van kracht ondanks de ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 5 Herroepingsrecht

De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële drager zijn van toepassing. Dat betekent dat de opdrachtgever geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft, omdat de digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online cursus of training), direct na bestelling via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart), waarmee de opdrachtgever heeft ingestemd. Daarmee doet de opdrachtgever afstand van haar/zijn bedenktijd/recht tot herroeping. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever afstand te doen van haar/zijn herroepingsrecht.

 

Artikel 6 Licentie en Gebruik

Tenzij anders vermeld, verleent de aankoop van een digitaal product de koper een persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om het product te gebruiken. Het is de koper niet toegestaan om het digitale product te kopiëren, te distribueren, te verkopen of op enige andere wijze te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Baasin is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de digitale producten. Baasin garandeert niet dat de digitale producten vrij zijn van fouten of defecten.

 

Artikel 8 Privacy

Alle persoonlijke gegevens die tijdens het aankoopproces worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van de betaling of levering van het product.

 

Artikel 9 Wijzigingen

Baasin behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om regelmatig de voorwaarden te controleren.

 

Artikel 10 Toepasselijk Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederland recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 11 Klanttoestemming voor Communicatie

Door de aankoop van digitale producten via onze website, stemt de koper ermee in om uitnodigingen te ontvangen voor het beoordelen van hun aankoop en/of het achterlaten van een beoordeling. Deze communicatie kan betrekking hebben op de kwaliteit, functionaliteit, of algehele ervaring met betrekking tot het aangeschafte digitale product. De koper heeft de mogelijkheid om zich op elk moment af te melden voor deze communicaties via de afmeldingslink in de e-mail of door direct contact op te nemen met ons via [email protected].

2. Baas in AI Academy

Artikel 1 Definities

A. Aanbieding: het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

B. Offerte: elke aanbieding /aanbod van Baasin die wordt gedaan aan de opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.

C. Opdracht: de dienstverlening of het product dat door Baasin geleverd wordt.

D. Opdrachtgever: jij bent onze opdrachtgever – de (rechts)persoon – met wie Baasin de overeenkomst sluit.

E. Annulering: alle vormen van beëindigen van de overeenkomst.

F. Schriftelijk: alle communicatie tussen Opdrachtgever en Baasin die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.

G. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Opdrachtgever en Baasin waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst Baasin tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.

H. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Baasin geen invloed kan uitoefenen en waardoor Baasin niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

I. Partijen: Opdrachtgever en Baasin samen.

J. Vergoeding: het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

K. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

L: Deelnemer: Een natuurlijke persoon die door aanmelding, registratie en/of betaling toegang heeft verkregen tot de diensten en/of content van Baasin, inclusief maar niet beperkt tot cursussen, trainingen, workshops, evenementen, online leeromgevingen en andere door Baasin aangeboden programma’s. De deelnemer kan gebruikmaken van de aangeboden materialen en interactieve functies binnen de aangeboden programma’s gedurende de toegestane periode zoals bepaald in de specifieke voorwaarden en overeenkomsten.

 

Artikel 2. Algemeen

1. Baasin richt zich met name op het ondersteunen van ondernemers (met of zonder team) met het laten groeien van hun bedrijf door middel van Alles in de meest ruime zin van het woord. Een onderdeel daarvan is life coaching (coaching op het gebied van vraagstukken rond werk/privé balans, algehele persoonlijke ontwikkeling, relaties etc.) Daarnaast biedt Baasin tools en/of cursussen om ondernemers te helpen om online zichtbaar en succesvol te worden.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Baasin, waarop Baasin deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

4. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Baasin, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Baasin altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.

5. De eventuele (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever zijn op voorhand niet van toepassing.

6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Baasin, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, ‘naar de geest en hetgeen Baasin heeft bedoeld’.

8. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

9. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, oftewel na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding zijdens Opdrachtgever van het aanbod van Baasin. Bij ieder overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan de door Baasin gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen, etc, en alles in de breedste zin.

2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur van ervan is en wat de vergoeding is.

3. Baasin kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een uitdrukkelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Alle aanbiedingen en prijsopgave door Baasin zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

5. Eveneens heeft Baasin altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.

6. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

7. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is Baasin daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Baasin uitdrukkelijk aangeeft dat de overeenkomst wel tot stand komt.

8. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

9. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever is dan ook verplicht alle relevante informatie te verschaffen die van belang zijn voor het tot stand komen van het aanbod. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als Baasin niet alle informatie heeft, dan heeft Baasin het recht om het aanbod te herroepen.

 

Artikel 2 Licentie en Gebruik

Bij aankoop van de Baas in AI Academy krijgt de gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om het cursusmateriaal te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Gebruikers mogen geen cursusmateriaal kopiëren, wijzigen, verspreiden, verkopen, of anderszins gebruiken buiten de omvang van deze licentie.

 

Artikel 3 Toegang en Duur

De gebruiker heeft toegang tot de Academy voor een periode van 52 weken vanaf de datum van aankoop. Deze toegang kan omvatten, maar is niet beperkt tot, online content, downloads en persoonlijke ondersteuning.

 

Artikel 4 Betalingen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en Exclusief BTW. Tenzij anders vermeld

2. Betaling dient vooraf te geschieden via de aangeboden betaalmethodes op de website.

3. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen, waaronder het intrekken van een betaling of het mislukken van een betaling, behoudt Baasin zich het recht voor om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De verplichting van de Opdrachtgever om te betalen blijft onverminderd van kracht ondanks de ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 5 Annulering en Terugbetaling

De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële drager zijn van toepassing. Dat betekent dat de opdrachtgever geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft, omdat de digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online cursus of training), direct na bestelling via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart), waarmee de opdrachtgever heeft ingestemd. Daarmee doet de opdrachtgever afstand van haar/zijn bedenktijd/recht tot herroeping. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever afstand te doen van haar/zijn herroepingsrecht. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd tijdens het aankoopproces.

Wij adviseren potentiële kopers om zorgvuldig alle beschikbare informatie te beoordelen alvorens hun aankoop te bevestigen. Wij begrijpen echter dat er uitzonderlijke gevallen kunnen zijn. In dergelijke gevallen staan we altijd open voor dialoog om een passende oplossing te vinden. We moedigen gebruikers aan om contact op te nemen met onze klantenservice via [email protected] .

 

Artikel 6 Intellectueel Eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten in het cursusmateriaal liggen bij de aanbieder van Baas in AI Academy. 

2. Baasin heeft altijd het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht- op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer jij het resultaat zonder vermelding van naam van Baasin openbaar wilt maken of wilt verveelvoudigen, zul je hiervoor eerst schriftelijk toestemming van Baasin moeten vragen.

3. De in het kader van de opdracht door Baasin tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Baasin, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Geen enkel deel van het deze materialen mag worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

4. Als Opdrachtgever deelneemt aan een programma, training, workshop, podcast, event etc. En Opdrachtgever op de een op andere wijze kennisneemt van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot de online leeromgeving, online omgeving, social media, website, e.d.- zulks in de breedste zin van het woord- zal Opdrachtgever ervan vergewissen dat op alle informatie en werken van Baasin intellectueel eigendom berust en daarmee wordt beschermd.

5. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel is aan Opdrachtgever verboden.

6. Baasin heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.

7. Baasin behoudt het recht, door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Baasin mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis brengen van derden.

8. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel Opdrachtgever als Baasin geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Er wordt geen succes gegarandeerd. De coaching en/of Academy is er namelijk op gericht dat de Opdrachtgever zoveel mogelijk inspant om het gewenste resultaat te kunnen behalen. Baasin geeft aan Opdrachtgever de tools om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Afwijkingen van het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2. De Academy wordt aangeboden ‘zoals deze is’ zonder enige garantie op volledigheid, nauwkeurigheid of tijdigheid, en de aanbieder sluit alle uitdrukkelijke of impliciete garanties uit. Baasin is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade.

 

Artikel 8 Wijzigingen voorwaarden

De aanbieder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Alle wijzigingen zullen effectief zijn zodra ze op de website worden geplaatst.

 

Artikel 9 Toepasselijk Recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken opdrachtgever woonplaats heeft in het buitenland. Geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 10 Aanbod en jouw verplichtingen

1. Een wezenlijk onderdeel van het aanbod van Baasin betreft de samenwerking tussen partijen via de cursus, waarbij 100% commitment van de Opdrachtgever wordt verplicht gesteld voor een goede samenwerking.

2. Enkel Baasin heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van de opdracht, jou te weigeren als deelnemer in het programma, indien Baasin van mening is dat er geen goede match is en/of om de kwaliteit van de groep te bewaken, zulks in de meest ruime zin van het woord. Baasin behoudt het recht op finale accordering.

3. Indien in de situatie onder artikel 10 lid 2 zich voordoet, dan ben jij verplicht de aanbetaling te voldoen. Als reeds een groter deel dan de aanbetaling of de gehele factuur is voldaan, dan zal Baasin het bedrag tot aan de aanbetaling crediteren.

4.Baasin is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:

A. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betalen, geen commitment tonen, herhaaldelijk rapportages niet invullen of zich in het algemeen niet coachbaar opstelt). Restitutie is in dit geval niet mogelijk;

B. Na het sluiten van de overeenkomst Baasin ter kennis is gekomen dat door omstandigheden goede grond te vrezen geven dat Opdrachtgever de overeenkomst niet zal naleven;

C. Als Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

D. Of als door de vertraging aan de kant van Opdrachtgever niet langer van Baasin kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

E. Voorts is Baasin bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Baasinkan worden gevergd.

5. Als een Opdrachtgever recht heeft op periodieke individuele calls (zoals telefonisch, via Skype, Zoom of een ander medium), dan dient dit in de betreffende periode te zijn opgemaakt. Het recht van Opdrachtgever op deze calls vervalt binnen (lees: één) maand, als het niet doorgaan van een call te wijten is aan Opdrachtgever. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtgever. Alternatieve afspraken zijn alleen in onderling overleg mogelijk.

6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/ of behoorlijk) ter bescherming stellen van Opdrachtgever.

7. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken, bijvoorbeeld bestanden, trainingsmateriaal, inloggegevens voor deelname een online cursus te delen aan derden en alle verkregen materialen en stukken in de breedste zin. Op het niet naleven hiervan kan aan Opdrachtgever een boete worden opgelegd en daarnaast kan de Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele geleden (gevolg)schade.

8. Om de veiligheid voor alle deelnemers binnen een programma te kunnen waarborgen, is het Opdrachtgever tevens uitdrukkelijk verboden om informatie, ideeën, concepten, hersenspinsel, documenten, content, etc., zulk in de meest ruime zin van het woord, die al dan niet vertrouwelijk gedeeld worden tussen deelnemers onderling, in de eigen bedrijfsvoering te gebruiken.

9. De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat indien in het programma gebruik wordt gemaakt van online tools waarop Opdrachtgever hoorbaar zou kunnen zijn (zoals een online Q&A), dat deze opnames in de online omgeving van Baasin beschikbaar blijven. Opdrachtgever geeft hierbij zijn toestemming en verleent aan Baasin onvoorwaardelijk het recht om van zijn/ haar aanwezigheid en/of prestatie in het kader van het programma opnamen te maken, alsmede om deze opnamen en de daarin verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens in de leeromgeving te bewaren, al dan niet in bewerkte vorm te reproduceren, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend zonder enige beperking in territoir, tijd of wijze van exploitatie.

10. Voorover Opdrachtgever op grond van zijn aanwezigheid en/of prestatie in het Programma enig recht van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten zou kunnen doen gelden, wordt Opdrachtgever geacht deze door goedkeuring van deze voorwaarden geheel en onvoorwaardelijk over te dragen aan Baasin. Opdrachtgever doet hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 10 lid 1 sub a, b, c en artikel 45e sub a, b, en c Auteurswet.

11. Als je na de looptijd van de overeenkomst nog recht hebt op een bepaald onderdeel/ bepaalde onderdelen van een programma, heeft de Opdrachtgever 1 (lees: één) maand de tijd om dit onderdeel/ deze onderdeel te claimen en in te (laten) plannen. Als de Opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als de Opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen deze rechten te vervallen.

 

Artikel 11 Inschakelen van derden

1. Baasin heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Baasin zo nodig communiceren.

 

Artikel 12 Aanvullende bepalingen online content

1. Doordat voor het geven van een cursus gebruik kan worden gemaakt van een platform van een derde, kan Baasin niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

2. Baasin behoudt te allen tijde het recht om een deelname te weigeren.

3. Baasin is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

4. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van een cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het programma is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

5. Deelnemer mag in beperkte mate screenshots van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Baasin. Het is niet toegestaan om screen recordings te delen.

6. Het is deelnemer niet toegestaan om in de 12 maanden nadat er toegang tot de cursus is verschaft een soortgelijk aanbod te creëren. Na deze periode is het de deelnemer alsnog niet toegestaan om informatie uit de gevolgde cursus over te nemen of te verkopen.

7. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Baasin. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

8. Indien er een community aan een cursus is verbonden, verklaart deelnemer geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Baasin.

9. Het staat Baasin te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

10. Baasin behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 13 Wijziging van de diensten

1. Baasin behoudt zich het recht voor om de inhoud, structuur, en het aanbod van de Academy op elk moment te wijzigen. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot, updates, verbeteringen van bestaande cursussen, toevoeging van nieuwe cursussen, en aanpassingen in de gebruikte technologieën en leermethoden.

2. Waar mogelijk zal Baasin de Deelnemers vooraf informeren over significante wijzigingen die de leerervaring of toegang tot de cursussen kunnen beïnvloeden.

3. Wijzigingen worden doorgevoerd met als doel de kwaliteit van de Academy te verbeteren, in te spelen op technologische ontwikkelingen, en/of beter aan te sluiten bij de behoeften van de Deelnemers.

4. Door het voortzetten van het gebruik van de Academy na wijzigingen, accepteert de Deelnemer deze wijzigingen. Indien een Deelnemer de gewijzigde diensten niet accepteert, heeft deze het recht de overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 14 Aanschaf ‘As-Is’ en Cursusupdates

1. De Academy wordt aangeboden en verkocht zoals deze is op het moment van aanschaf. De Opdrachtgever erkent dat de inhoud van de cursussen en materialen is zoals beschikbaar gesteld en stemt ermee in dat de samenstelling van de aangeboden cursusinhoud kan variëren.

2. Baasin behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Academy te wijzigen of bij te werken, maar dit is geen verplichting. De Opdrachtgever heeft geen recht op toegang tot updates of aanvullingen op de cursusinhoud die na de aankoopdatum van de originele cursus beschikbaar worden gesteld, tenzij dit specifiek door Baasin wordt aangeboden onder de voorwaarden van een aparte overeenkomst.

3. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan verwachtingen voor toekomstige updates of uitbreidingen van de cursusinhoud.

 

Artikel 15 Overmacht

1. Baasin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Baasin heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Baasin zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Baasin kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Baasin tijdens het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Baasin gerechtigd om het inmiddels nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 Klachtenprocedure

1. Indien de Opdrachtgever klachten heeft over de diensten of producten van Baasin, dienen deze binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld te worden bij Baasin.

2. Baasin zal de klacht beoordelen en indien mogelijk trachten het probleem naar tevredenheid op te lossen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal Baasin passende maatregelen nemen om de klacht te verhelpen.

3. Klachten over diensten of producten geven de Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

4. Klachten geven geen automatisch recht op kortingen, schadevergoedingen of ontbinding van de overeenkomst, tenzij expliciet anders overeengekomen.

5. Indien geen klachten worden gemeld binnen de gestelde termijn, vervalt het recht op reclameren. Onjuiste informatie verstrekt door de Opdrachtgever, die leidt tot gebreken in de geleverde diensten, valt niet onder de definitie van “gebreken”.

4. Voorwaarden voor White Label Gebruik

Artikel 1 Definities

Licentiegever: Baasin, de oorspronkelijke maker en eigenaar van de “AI Transformatie Workshop” presentatie, biedt deze onder white label licentie aan. Baasin behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en controleert de kwaliteitsen inhoudsnormen van het product.

Licentienemer: Een individu of organisatie die geïnteresseerd is in het gebruik van de “AI Transformatie Workshop” voor het geven van workshops, trainingen of seminars onder hun eigen merk, met toestemming om het materiaal aan te passen aan hun specifieke behoeften binnen de gestelde richtlijnen.

Overeenkomst: Bij de aanschaf van dit product gaat de licentienemer akkoord met de volgende voorwaarden zoals uiteengezet in deze licentieovereenkomst. Het naleven van deze voorwaarden verzekert een professionele en effectieve levering van de workshopinhoud, terwijl de integriteit en de kwaliteit van het originele materiaal van Baasin bewaard blijven.

Deze introductie dient als een beknopte uitleg van de rollen en verwachtingen voor beide partijen en benadrukt de juridische binding die met de aankoop van de licentie wordt aangegaan.

 

Artikel 2 Licentieverlening

Toegestaan Gebruik: De licentienemer mag de presentatie gebruiken om workshops, seminars of trainingssessies te geven onder eigen naam en merk.

Beperkingen: De licentienemer mag de inhoud niet verkopen of distribueren aan andere trainers of opleidingsorganisaties zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de licentiegever.

 

Artikel 3 Branding

Eigen Logo en Bedrijfsnaam: De licentienemer is toegestaan om eigen branding, zoals logo’s en bedrijfsnamen, toe te voegen aan de presentatie. Echter, Het logo van de licentiegever (links onderin) moet op alle slides van de presentatie zichtbaar blijven. Het is de licentienemers niet toegestaan om dit logo te verwijderen of te vervangen.

Aanpassingen aan Lettertypen en Kleuren: De licentienemer mag lettertypen en kleurenschema’s aanpassen om beter aan te sluiten bij hun eigen merkidentiteit.

 

Artikel 4 Aanpassingen

Inhoudelijke Aanpassingen: De licentienemer mag inhoudelijke aanpassingen maken om de presentatie relevanter te maken voor specifieke doelgroepen. Deze aanpassingen mogen echter de oorspronkelijke boodschap van de
presentatie niet vervagen. Het moet duidelijk zijn dat dergelijke aanpassingen door de licentienemer zijn gemaakt en geen deel uitmaken van het originele materiaal.

Behoud van Kerninhoud: De kernboodschappen en leerdoelen van de presentatie moeten behouden blijven, om de integriteit van het oorspronkelijke materiaal te waarborgen.

 

Artikel 5 Intellectueel Eigendom

Auteursrechten: De auteursrechten van de oorspronkelijke presentatie blijven bij de licentiegever. De licentienemer verkrijgt geen eigendomsrechten door de aankoop van de white label licentie.

Gebruiksrechten: De licentienemer krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de presentatie.

 

Artikel 6 Verantwoordelijkheden van de Licentienemer

Kwaliteitsstandaarden: De licentienemer dient de presentatie te leveren op een manier die voldoet aan professionele standaarden en de reputatie van het materiaal hoog houdt.

Feedback en Verbeteringen: Feedback van deelnemers dient verzameld en waar mogelijk gebruikt te worden om toekomstige sessies te verbeteren.

 

Artikel 7 Financiële Voorwaarden

Prijsstelling: De licentienemer betaalt een eenmalig bedrag voor het gebruik van de presentatie, dat wordt bepaald door de licentiegever.

Rapportage: Inkomsten gegenereerd door het geven van workshops met deze presentatie hoeven niet gerapporteerd te worden aan de licentiegever.

 

Artikel 8 Duur en Beëindiging

Duur: De licentie is geldig voor een specifieke periode, zoals overeengekomen tussen de licentiegever en licentienemer.

Beëindigingsrechten: Baasin, als licentiegever, kan de licentie beëindigen met een schriftelijke kennisgeving als licentienemer de voorwaarden schendt.

 

Artikel 9 Ondersteuning en Klantenservice

Technische Ondersteuning: De licentienemer heeft toegang tot basis technische ondersteuning vanuit Baasin met betrekking tot het gebruik van de presentatie. Deze ondersteuning omvat hulp bij problemen met de download, toegankelijkheid van de bestanden en basisgebruik van de presentatie-elementen. Eventuele geavanceerdere technische ondersteuning, die bijvoorbeeld aanpassingen aan de code of diepgaande personalisatie betreft, kan beschikbaar zijn tegen een aanvullend tarief.

Klantenservice: Baasin zal de licentienemer ondersteunen met betrekking tot vragen over de licentieovereenkomst, gebruiksrechten en eventuele andere juridische vragen die ontstaan gedurende de licentieperiode.

De licentienemer wordt verwacht zelf klantenservice te bieden aan de eindgebruikers van de workshop. Baasin is niet verantwoordelijk voor interacties direct met de klanten van de licentienemer, tenzij specifiek anders
overeengekomen in de licentieovereenkomst.

 

Artikel 10 Vrijwaring en Aansprakelijkheid

Beperking van Aansprakelijkheid: Baasin, als licentiegever, is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de “AI Transformatie Workshop” door de licentienemer, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was en ongeacht de vorm van de actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins.
Deze beperking van aansprakelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, beschadiging van eigendom en claims van derden, zelfs als Baasin vooraf is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Vrijwaring: De licentienemer stemt ermee in Baasin en zijn medewerkers, directeuren, agenten en opvolgers te vrijwaren en te behoeden voor enige claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, verliezen, kosten, uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en honoraria, die voortvloeien uit het gebruik van de “AI Transformatie Workshop” of de schending van deze licentieovereenkomst door de licentienemer.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst op: 14 juni 2024 gewijzigd.